Organizacja Terenowa Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu
Strona Główna | Kategorie Newsów | Artykuły | Galeria Piątek, Maj 29, 2020
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Artykuły
Galeria
Forum
Kontakt
Szukaj
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 23
Najnowszy Użytkownik: Tadzio
KONTO BANKOWE
Składkę członkowską w kwocie 72,-zł można wpłacać na konto nr.: 20 1020 2892 0000 5202 0629 5879
POLECANE
NSZZP
NSZZP-ZW
Forum ZZ
FSSM RP
KMP Nowy Sącz
KWP w Krakowie
KGP
SEiRP Nowy Sącz
UM Nowy Sącz
Broszura Programu Emeryt Policji 2008
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA wraz z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego ma zaszczyt zaproponować Państwu nowy Program ubezpieczeniowy w ramach Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typ P PLUS - Emeryt Policji 2008
Początek od 01 luty 2013Do kogo adresowana jest oferta?

Do Programu „Emeryt Policji 2008” może przystąpić osoba posiadająca ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, która nie ukończyła 69 roku życia.

Jakie są korzyści dla ubezpieczonego?

Program ten pozwala korzystać z grupowej formy ubezpieczenia. Gwarantuje ubezpieczonym i ich rodzinom stworzenie efektywnego systemu zabezpieczenia. Gwarantuje szybką wypłatę pieniędzy w razie zaistnienia trudnych sytuacji życiowych, w których wsparcie finansowe jest szczególnie potrzebne.

• W ramach grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 4 dni (maksymalnie 90 dni pobytu w ciągu kolejnych 12 miesięcy). PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego, którego pobyt w szpitalu był spowodowany wszelkimi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania, nerwic i uzależnień oraz z tytułu leczenia rehabilitacyjnego. Szczegółowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności PZU Życie SA wyliczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń LSGP32, CCGP32.

• Z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby (*ZAKRES ROZSZERZONY): zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by–pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi lub będące następstwem wykonywania obowiązków służbowych, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, ; (**ZAKRES PODSTAWOWY): zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by–pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi lub będące następstwem wykonywania obowiązków służbowych; PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdą z tych chorób.

• Przystąpienie do PROGRAMU „Emeryt Policji 2008” nie wymaga żadnych badań lekarskich.

• Emeryt posiadający polisę Indywidualnie Kontynuowanego Ubezpieczenia na życie w PZU Życie SA może równocześnie przystąpić do PROGRAMU „Emeryt Policji 2008”, zwiększając tym samym zakres udzielanej ochrony. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego świadczenia zostaną wypłacone równocześnie z obydwu polis –z polisy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego oraz z PROGRAMU „Emeryt Policji 2008”.

Jakie są warunki ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma prawo przystąpić do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Program „Emeryt Policji 2008” w ramach jednej umowy ubezpieczenia, wyłącznie do jednego z wariantów (Wariant A, Wariant B, Wariant C), współmałżonkowie (Wariant D); (OWU PTGP 32 § 5 pkt. 2).
Z dniem przystąpienia do Programu „Emeryt Policji 2008” kończy się odpowiedzialność z tytułu grupowych ubezpieczeń na życie:

- „Program Ubezpieczeniowy Policja 2001” umowa z dnia 01 lutego 2003.
- „Program Ubezpieczeniowy Policja 2008” umowa z dnia 26 czerwca 2008.
- Oraz wszelkich umów grupowego ubezpieczenia na życie w
PZU Życie SA funkcjonujących na terenie RP, prowadzonych przez poszczególne Komendy Policji .

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość wypłacanych świadczeń obowiązującej w Programie „Emeryt Policji 2008” przedstawia tabela:


W każdą rocznicę polisy składka zostaje przeliczona, w związku z czym może ulec zmianie.

Jak długo można korzystać z ubezpieczenia Programie „Emeryt Policji 2008”?

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia.
Jakie warunki ubezpieczenia funkcjonują po osiągnięciu 70 roku życia?
Po ukończeniu 70 roku życia ubezpieczony może indywidualnie kontynuować ubezpieczenie zgodnie z ogólnymi warunkami dodatkowego grupowego ubezpieczenia – prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia (PKGP 31). Do indywidualnej kontynuacji konieczna jest ciągłość okresu ubezpieczenia w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus – PROGRAM „Emeryt Policji 2008” i opłacania składek co najmniej przez 6 miesięcy.
W rocznicę polisy (1 luty) przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70. rok życia, ubezpieczony otrzymuje na adres korespondencyjny dokumenty, z którymi należy zgłosić się do najbliższej jednostki PZU Życie SA w celu podjęcia indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Obowiązkiem ubezpieczonego jest zlikwidowanie wówczas zlecenia stałego opłacania składki na ubezpieczenie w PROGRAMIE „Emeryt Policji 2008” z RORu.

Zakres świadczeń po przejściu na indywidualną kontynuację ubezpieczenia po osiągnięciu 70 roku życia:


Co w sytuacji, kiedy ubezpieczony aktualnie posiada polisę ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego?
Ubezpieczony posiadający w chwili obecnej polisę ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego może również przystąpić do Programu Emeryt Policji 2008 i posiadać dwie polisy. W przypadku zaistnienia zdarzenia przysługuje wypłata świadczenia z obydwu polis.
Ubezpieczony posiadający polisę ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego i równocześnie objęty ubezpieczeniem w Programie Emeryt Policji 2008 może również po ukończeniu 70. roku życia podjąć indywidualną kontynuację ubezpieczenia z Programu Emeryt Policji 2008 i posiadać dwie polisy indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia a w razie zaistnienia zdarzenia przysługuje wypłata z obydwu polis.
Osoby, które z powodu przekroczenia wieku odpowiedzialności w Programie Emeryt 2005 podjęły indywidualną kontynuację ubezpieczenia, mogą w chwili obecnej przystąpić do Programu „Emeryt Policji 2008” (pod warunkiem, iż nie ukończyły 69. roku życia).

Kiedy można przystąpić do ubezpieczenia na zasadach preferencyjnych?

Zasady naliczania karencji podajemy w poniższej tabeli:


Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?

Każda osoba posiadająca ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy chcąca przystąpić do ubezpieczenia musi prawidłowo wypełnić
i czytelnie podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia.
Po uzupełnieniu deklaracji wymaganymi danymi osobowymi powinna przelewem bankowym opłacić pierwszą składkę na konto wskazane przez Stowarzyszenie (numer konta poniżej) i złożyć bezterminowe stałe zlecenie zapłaty składki z osobistego rachunku ROR.
UWAGA! W przypadku przystępowania do ubezpieczenia przez współmałżonka do wariantu D, należy wypełnić dodatkową deklarację przystąpienia dla współmałżonka. NA DEKLARACJI WSPÓŁMAŁŻONKA NALEŻY DODATKOWO WYPEŁNIĆ PUNKT VI – OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADKI. Wpisujemy dane oraz podpis osoby posiadającej ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku .

Na stałym zleceniu ubezpieczony wpisuje tytuł płatności:
„Ubezpieczenie na życie – Program Emeryt Policji 2008”

Miesięczna składka za ubezpieczenie wynosi:
53,00 zł (dla wariantu A)
64,50 zł (dla wariantu B)
84,50 zł (dla wariantu C)
35,00 zł (dla wariantu D dla współmałżonków).

Pierwsza składka za ubezpieczenie w PROGRAMIE „Emeryt Policji 2008” winny być przekazywane na konto Zarządu z góry maksymalnie do 10-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony .

Przykład: Osoby, które chcą być ubezpieczone od
1 marca muszą wpłacić składkę do 20 lutego , a deklaracja przystąpienia musi trafić do Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego do 25 lutego.

Opłacenie składki lub dostarczenie deklaracji w późniejszym terminie spowoduje przesunięcie początku odpowiedzialności na kolejny miesiąc.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające rachunki bankowe. Stałe zlecenie z ROR-u jest jedyną możliwością opłacania składek na ubezpieczenie
w PROGRAMIE „Emeryt Policji 2008”

Do deklaracji przystąpienia należy każdorazowo dołączyć:
1. kserokopię przelewu pierwszej składki,
2. kserokopię złożenia stałego zlecenia na opłacanie kolejnych składek,
3. osoby przystępujące do ubezpieczenia bezpośrednio po przejściu na emeryturę (w okresie pierwszych 3 miesięcy), których nie obowiązuje okres 6 miesięcznej karencji, powinny załączyć także kserokopię dokumentacji ubezpieczeniowej, którą otrzymali z zakładu pracy (tj. wniosek o indywidualną kontynuację oraz deklarację przystąpienia do programu ubezpieczeniowego dla funkcjonariuszy i pracowników policji) – w przypadku nie dostarczenia w/w dokumentacji zostanie Państwu automatycznie nadany okres 6 miesięcznej karencji.
4. niezbędnym warunkiem jest również dosłanie kserokopii LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY POLICYJNEGO niezwłocznie po jej otrzymaniu z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku przystępowania do ubezpieczenia przez wdowy/wdowca, należy dołączyć decyzję Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu uprawnień emerytalno-rentowych po zmarłym Funkcjonariuszu. Wdowa/wdowiec mająca przyznane uprawnienia emerytalno-rentowe po zmarłym Funkcjonariuszu może przystąpić do wariantu ubezpieczenia A lub B lub C.


Uzupełnioną deklarację wraz z załączonymi dokumentami musi trafić do Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma się rozpocząć ochrona ubezpieczeniowa.
Na adres:
Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego
Ul. Mogilska 109, 31-542 Kraków
(z dopiskiem na kopercie: PROGRAM „Emeryt Policji 2008” )


W jaki sposób należy opłacać składki za ubezpieczenie?

Jedyną możliwością opłacania składek na ubezpieczenie
w PROGRAMIE „Emeryt Policji 2008” jest bezterminowe stałe zlecenie zapłaty składki z ROR-u. Składka musi być zapłacona do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc za jaki ma być ochrona ubezpieczeniowa.

Dla każdego wariantu jest ten sam nr konta, dlatego w tytule wpłaty należy podać wybrany wariant ubezpieczenia lub nr polisy
Numer konta: 77 1240 4650 1111 0010 4920 1801

Właściciel konta:
Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego
Ul. Mogilska 109, 31-542 Kraków


(Zgodnie z prawem bankowym liczy się data księgowania środków na koncie)

Numer polisy dla wariantu A: 718277282
Numer polisy dla wariantu B: 718277295
Numer polisy dla wariantu C: 718277543
Numer polisy dla wariantu D: 718277279


Co dzieje się w przypadku nieopłacenia składki w terminie?

W przypadku nie przekazania składki za jeden miesiąc ubezpieczenia, ubezpieczenie ulega zawieszeniu podczas którego PZU Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że składka zostanie wyrównana
w kolejnym miesiącu. W przypadku nie uregulowania składki zaległej, do końca następnego miesiąca, ubezpieczony traktowany jest jako osoba występująca z ubezpieczenia, od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstała zaległość i zostaje wykreślona
z ubezpieczenia.

Jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?

Z ubezpieczenia można wystąpić poprzez:
• rezygnację z ubezpieczenia – w każdej chwili można zrezygnować z ubezpieczenia, przesyłając na adres PZU Życie SA podpisane oświadczenie o rezygnacji w terminie do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który nie będzie opłacona składka.

Co należy zrobić w przypadku zmiany danych osobowych zawartych w deklaracji?

Wszelkie zmiany danych osobowych tj. nazwisko, adres zamieszkania bądź też osób uposażonych wymagają spisania
i przesłania niezwłocznie na adres Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego deklaracji zmian.
Po formularz deklaracji zmian należy się zgłosić do najbliższej placówki PZU Życie SA lub do Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. Małopolskiego - telefonicznie, listownie lub
e-mailem .

W jaki sposób realizowane są świadczenia?

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
Wszystkie świadczenia można zgłaszać w dowolnej jednostce PZU Życie SA na terenie całego kraju. Przed zgłoszeniem świadczenia prosimy sprawdzić w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus PTGP32 i ubezpieczeń dodatkowych czy w Państwa przypadku świadczenie przysługuje.


Jednocześnie przypominamy, iż według obowiązujących
w programie ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Życie SA ma 30 dni na wypłacenie należnego świadczenia od dnia otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających wykonanie zobowiązania.

Kto udzieli szczegółowych informacji o programie?

Osoba do kontaktu w NSZZP:
Erwina Dubiel – tel. kom.: 603 383 303
Paweł Kosiba - tel.: 12 615 75 76; 605 551 203
Janusz Łabuz – tel.: 12 615 75 75; 603 383 300
e-mail: j.labuz@malopolska.policja.gov.pl


Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują się w dokumentach dostępnych w Zarządzie Głównym NSZZP, odpowiedzialnym za obsługę programu.
Dodane przez Administrator dnia czerwiec 11 2013 20:52:28 0 Komentarzy ˇ 7147 Czytań Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Administrator
14/12/2016 09:33
5/Oferta ubezpieczenia grupowego TU Warta -"Małopolski Emeryt Policyjny 2016" Szczegóły w dziale "Atykuły-Ogłoszenia"

Administrator
18/06/2013 21:41
4/ Wszystkie oferty ubezpieczeniowe dostępne są na stronie ZW NSZZP w Krakowie (link po lewej) pod zakładką "DLA ZWIAZKOWCÓW/Oferty ubezpieczeniowe.

Administrator
18/06/2013 21:41
3/ W przypadku posiadania materiałów lub zdjęć z działalności związkowej OT E i RP NSZZP - proszę przesyłać na skrzynkę e-mail; kowalikjm@gmail.com lub henek00@interia.pl

Administrator
18/06/2013 21:40
2/ Regon 122785156

Administrator
18/06/2013 21:39
1/ NIP 734 - 351 - 87 - 40

Organizacja Terenowa Emerytów i Rencistów Policji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Nowym Sączu; 2013

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu